Jakie przepisy prawne regulują prowadzenie porodu domowego przez położną?

Podstawą prawną prowadzenia porodu przez położną w warunkach pozaszpitalnych, w tym przypadku w domu jest Ustawa z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej. Zgodnie z powyższą regulacją położną jest osoba posiadająca tytuł zawodowy położnej dyplomowanej, licencjata położnictwa, magistra położnictwa, specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego oraz pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. 

W prawie polskim dopuszczalne jest przeprowadzenie porodu w warunkach domowych. To kobieta spodziewająca się dziecka ma prawo wyboru miejsca porodu, tak by czuła się w nim bezpiecznie. Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Zdrwia z dnia 20 września 2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem przyznaje możliwość ciężarnej kobiecie do wyboru położnej, która będzie czuwała podczas porodu. 


Komentarze:

Monika

2017-05-12 10:55:01

Czy ta położna może być dowolnie wybrana czy musi być np z rejonowej przychodni?

Dodaj komentarz