Czy na bloku operacyjnym wieloprofilowym może być zatrudniona położna?

Odpowiadając na to pytanie warto powołać się na regulacje prawne konstytuujące powyższe kwestie. Otóż zgodnie z art. 5.1. Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U.2014.1435) Do realizacji świadczeń zdrowotnych na stanowisku położnej operacyjnej, upoważniona jest położna, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego przeznaczony dla pielęgniarek i położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922) lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r. poz. 1562). Zgodnie z powyższym twierdzeniem położna może zostać zatrudniona na bloku operacyjnym wieloprofilowym wyposażonym w oddział ginekologiczno-położniczy bądź też onkologiczny profil ginekologiczny wówczas gdy ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. 


Komentarze:

Dodaj komentarz